Louise Lindtner - Modtager af Den Danske Germanistforenings specialpris 2008


 

 Modtager af Den Danske Germanistforenings Specialepris 2008 er 

 

Cand.ling.merc. 

LOUISE LINDTNER 

 

for specialeafhandlingen 

 

Faldende interesse for tysk som fremmedsprog. 

En kvalitativ analyse af danske unges holdning til faget tysk baseret på fokusgruppeinterviews med henholdsvis folkeskoleelever, gymnasieelever og studerende ved Copenhagen Business School og Københavns Universitet. 

 

 

Prisen gives til forfatteren af et speciale – for prisen 2008 af et speciale, der er bedømt mellem september 2007 og august 2008 – der i alle henseender er af fremragende kvalitet. Prisen tildeles efter indstilling fra en bedømmer og/eller en censor af foreningens bestyrelse. 

Om afhandlingen hedder det i indstillingen fra vejlederen, Mette Skovgaard Andersen, Copenhagen Business School, bl.a.: 

 

Der er i specialet tale om et for en specialestuderende ret innovativt stykke ar-bejde, idet der ikke foreligger tilsvarende samlede empiriske kvalitative under-søgelser af problemstillingen. Resultaterne er måske ikke særligt overraskende, men det empiriske arbejde har været enormt og den induktive fremgangsmåde helt gennemført. Samtidig må det at den specialeskrivende formår at komme med praktisk anvendelige løsningsforslag på mange forskellige niveauer ligele-des vurderes som både fremadrettet og et godt udgangspunkt for det videre ar-bejde med tyskfaget. Specialet danner nemlig en baggrund for en mere til-bundsgående diskussion af resultaterne i tyskmiljøet, ligesom det tydeliggør, at den faldende interesse for tyskfaget netop skal ses i sammenhæng i hele uddan-nelsessystemet. 

 

København, den 19. oktober 2008 

 

Peter Colliander 

formand